De wijk Geleen-Zuid ligt ten zuidzijde van Geleen. Het woongebied grenst aan: spoorlijn Sittard-Geleen / Heerlen, de Jos Klijnenlaan, Frans Erenslaan, De Rijksweg-Zuid en de Snelweg A76. Kaart
De mensen vinden het prettig wonen in de wijk. De meerderheid is tevreden over de in de buurt aanwezige voorzieningen. Wel worden met name sommige voorzieningen voor jongeren en  ouderen gemist. Het wijkplatform heeft dit knelpunt als speerpunt benoemd.  

 8 4 12

Er zijn plannen dat in de nabije toekomst het oude Odiliagebouw met de B-vleugel afgebroken zal worden, om er het Parc Glana te realiseren.

Op korte termijn wil Zuyderland op het open terrein dat ontstaan is na afbraak van het oude St.-Jansgeleen en de verpleegstersflat een aantal units met zorgwoningen realiseren.

Meer informatie vindt u hier

Van de bewoners in Geleen-Zuid woont 66% in een eengezinswoning, 28% woont in een flat of etagewoning. Ten opzichte van het gemiddelde in de gehele gemeente, wijken deze cijfers sterk af: zo woont in de gemeente Sittard-Geleen gemiddeld 77% in een eengezinswoning en 16% woont in een flat of etage woning. Het aandeel senioren is met 1% relatief laag. 


Het verhogen van het aantal goedkope huur/koopwoningen voor jongeren wordt als een kans gezien om jongeren aan te trekken in een relatief vergrijsde wijk. De wijk kent in vergelijking met Sittard-Geleen relatief veel ouderen in de leeftijdscategorie 66 jaar of ouder. In Geleen-Zuid is 27% van de bewoners 66 jaar of ouder, terwijl dit percentage gemeentebreed 17% bedraagt. Deze vergrijzing vertaald zich ook door in de gezinssamenstelling. De woningcorporaties en de gemeente zijn zich hiervan bewust. Samen met een vertegenwoordiging van het wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen en een vijftiental wijkbewoners, werken de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze wijken. Deze gebiedsvisie is hier te vinden.


De gemiddelde score voor sociale cohesie is laag. Een gedeelte van de bewoners is van mening dat de mensen in de buurt elkaar niet kennen. Positief gezegd, vindt het merendeel van de ondervraagden wel dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Het wijkplatform heeft het verbeteren van de sociale cohesie als speerpunt benoemd. Door het organiseren van tal van activiteiten wordt getracht hier positief een bijdrage aan te leveren.


Het onveiligheidsgevoel in Geleen-Zuid ligt op het gemiddelde van een doorsnee stad.  Het onveiligheidsgevoel is het sterkst rondom de flats. Het wijkplatform is dan ook voorstander het groen bij parkeerplaatsen tijdig en laag te snoeien, zodat meer open ruimte wordt gecreëerd. Ook rondhangende jongeren in bijvoorbeeld het winkelcentrum kan bij ouderen onveiligheidsgevoelens oproepen. Om dit gevoel te verminderen is in 2015 het Buurtpreventieteam Geleen Zuid en de Kluis opgestart en zijn deze vrijwilligers bijna dagelijks actief in de wijk aanwezig.

Image1
Het startsein om het winkelcentrum Zuidhof te renoveren werd in 2014 gegeven. Een jaar later kan het mooi opgeknapte en vernieuwde winkelcentrum offcieel worden geopend. Het winkelcentrum vormt het hart van de wijk. Symbolisch is dat ook op het binnenplen weergegeven door rondom de geplante boom een mooie slingerbank te plaatsen, die de samenhang tussen de twee wijken verbindt. Hier kan men lekker uitrusten onder het genot van een hapje en drankje en elkaar ontmoeten. 

5 6

Het aantal voorzieningen in de wijk is de laatste jaren afgenomen (o.a. ziekenhuis, politiebureau, banken, bibliotheek, sporthal en zwembad) Toch zijn de bewoners nog tevreden over de overgebleven voorzieningen. 

Ook zijn de bewoners tevreden over de basisscholen en het Graaf Huyn College. Dagelijks zorgt deze school voor een verkeersstroom van 2500 leerlingen. Door de sterke vergrijzing pleit het wijkplatform voor verbetering van het ouderen voorzieningen.

Voor de allerkleinsten van onze wijk worden het komend jaar enkele speelvoorzieningen gerealiseerd. 

Uiteraard is het wijkplatform trots op hun nieuwe wijkvoorziening ’T Wiekhoes Gelaen Zuid gelegen aan de Bachstraat 4 achter het Plenkhoes naast de parkeerplaatsen Zuidhof. Tal van activiteiten voor ouderen worden hier georganiseerd. Deze buurtvoorziening is in 2008 geopend.

 

Geschiedenis van de wijk “De Kluis” in vogelvlucht.

In 1956-1957 heeft men bij opgravingen in de omgeving van de Seipgensstraat/Frans Erenslaan en de Daalstraat bandkeramisch aardewerk gevonden en paalresten aangetroffen van vijf grote en drie kleinere houten paalwoningen en boerderijen.

Omstreeks 5000 voor Christus woonden deze Bandkeramiekers in onze contreien. Het waren de eerste landbouwers, pottenbakkers en huizenbouwers die onze streek bevolkten.

Bij de aanleg van de Endepolsstraat in de buurt van de spoorweg werd in 1955 een Romeins graf ontdekt. Ook de Romeinen hebben in onze wijk duidelijke sporen achtergelaten. Men beweert dat Geleen haar naam te danken heeft  aan het Romeinse Glana (=heldere beek) of aan het Keltische Glen (=dal) zoals de eerste geloofsverkondigers dit gebied noemden. Bij de aanleg van het Burgemeester Damenpark in 1931-1932 werden enkele Karolingische vondsten gedaan.

1

De wijk De Kluis wordt doorsneden door eeuwenoude wegen. Dit zijn de Daalstraat die vanaf de Hegstraat in Krawinkel tot aan het Kluisje liep, de oude verbindingsweg van Beek, Hollands Neerbeek, via Spaans Neerbeek, langs de Kluis, Irenelaan, Pieterstraat naar Oud-Geleen en de Kummenaedestraat genoemd naar de in 1790 afgebrande hoeve Kemenade.

In de buurt van het huidige kruispunt Kluis – Irenelaan – Kummenaedestraat en Vondellaan werd in 1900-1901 bij een proefboring op 320 meter diepte een kolenlaag aangeboord Tussen 1920 en 1955 kende Geleen de meest dynamische groei van Zuid-Limburg en de omvangrijke bouwplannen in het zogenoemde Kapellerveld leidden er toe dat in 1948 aan de Kluis de vierde parochie van Geleen werd gesticht. Het was aanvankelijk een parochie die uit ongeveer tachtig gezinnen bestond, verspreid wonend aan de Kluis, de Kummenaedestraat, de Daalstraat en in de omgeving van de Beatrix- en Irenelaan.

 

Bron: Geschiedenis Christus Koningparochie Kluis Geleen 1948-1988 door Aelfers en Segeren